Te huur

Privacybeleid Huurwoningdesk

Bij Huurwoningdesk hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Website: www.huurwoningdesk.nl
 • Adres: Kronenburgsingel 525 Unit 3.05,
 • Postcode en plaats: 6831 GM Arnhem,
 • Email: Info@huurwoningdesk.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor onze diensten of om aan onze verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt.

Het bezoek van huurwoningdesk.nl

Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • email-adres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres (als u daar toestemming geeft).

Verhuurdersaccount

Als u een verhuurdersaccount bij ons aanmaakt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • pasfoto
 • email-adres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • adres van het te verhuren object;
 • betaalgegevens;
 • KvK-nummer
 • uw akkoord met de Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Huurdersaccount

Als u een huurdersaccount bij ons aanmaakt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • pasfoto
 • email-adres;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • naam huidige werkgever en werkgeversverklaring;
 • gegevens over het huishouden / burgerlijke staat;
 • huisdieren;
 • bank- en inkomensgegevens. Salarisstroken en stortingsbewijzen van de afgelopen drie maanden;
 • kopie legitimatiebewijs;
 • gegevens huidige woonsituatie, waaronder naam huidige verhuurder;
 • betaalhistorie, een kredietcheck en eventueel een verhuurdersverklaring van een huidige of eerdere verhuurder;
 • uw akkoord met de Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Als u akkoord gaat met de plaatsing van cookies verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Statistische cookies:

 • uw demografische gegevens;
 • uw gebruik van onze website.

Marketing cookies:

 • uw interesse in onze diensten.

De persoonsgegevens gebruiken we alleen om:

 • voor u te kunnen bemiddelen met huurders of verhuurders;
 • u per email op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven tijdens de aanmelding;
 • onze website optimaal te laten functioneren;
 • het gebruik van onze website te monitoren;
 • advertenties weer te geven, waaronder via Google en Facebook, meer informatie treft u aan onder het kopje cookies;
 • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst.

Cookies

Om onze website optimaal te laten functioneren, gebruiken we cookies van onder andere Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Alle IP-adressen die als cookie worden opgeslagen, worden geanonimiseerd en daarna anoniem opgeslagen. De cookies die gevolgen kunnen hebben voor uw privacy plaatsen wij alleen als, en zo lang, u daar toestemming voor geeft. Via de instellingen van uw browser kunnen cookies worden verwijderd en is het mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Bij het opnieuw bezoeken van onze website dient u dan opnieuw uw toestemming te geven. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Statistische cookies: De statistische cookies verzamelen demografische gegevens over de gebruiker van de website. Dit zijn onder andere gegevens over uw adres en leefsituatie. Deze cookies worden alleen geplaatst als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Analytische cookies van Google Adwords: conversies worden op anonieme wijze verzameld, of geanonimiseerd en apart geanalyseerd in Google Adwords.
Analytische cookies die het gebruik van onze website in kaart brengen: deze cookies gebruiken uw persoonsgegevens niet en hebben dus geen gevolgen voor uw privacy. De gegevens over het gebruik van onze website gebruiken wij alleen intern.

Remarketing cookies: Deze cookies hebben tot doel u op andere websites te kunnen voorzien van advertenties. Omdat deze cookies wel gevolgen kunnen hebben voor uw privacy worden deze alleen geplaatst nadat, en zo lang, u daar toestemming voor geeft.

Concreet hebben we de volgende maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt.

 • Met dienstverleners is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij zich verplicht om uw persoonsgegevens alleen in opdracht van huurwoningdesk.nl te gebruiken.
 • Persoonsgegevens worden door dienstverleners alleen versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Het delen van gegevens met dienstverleners is uitgezet. Dienstverleners mogen uw persoonsgegevens dus niet voor eigen diensten gebruiken.
 • Google-Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten zoals Google Marketing Platform en Adwords.

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens, daarom hebben we de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De verbinding met de website (www.huurwoningdesk.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner en firewall.
 • De groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van persoonsgegevens.
  Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan zij zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van huurwoningdesk.nl te verwerken.

Hebt u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@huurwoningdesk.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe dienstverleners (o.a.)

 • Hostingprovider;
 • Verwerker van betalingsverkeer;
 • Websitebeheerder;
 • Google Analytics.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij, zij zich verplichten om de persoonsgegevens alleen ten behoeve van hun diensten voor Huurwoningdesk.nl te gebruiken en de relevante wet en regelgeving worden nageleefd.

Wettelijke bepaling

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Alle overige derde partijen

In overige gevallen worden uw persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen nadat u hiervoor toestemming heeft verleend in het kader van onze dienstverlening.

Uw account op Huurwoningdesk.nl

Als u een account hebt op www.Huurwoningdesk.nl worden uw persoonsgegevens aan uw account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, te voorkomen dat u uw gegevens telkens opnieuw moet invoeren, bewaren we persoonsgegevens, inclusief de via de cookies verzamelde persoonsgegevens, gedurende twee jaar. Gegevens van huurders kunnen wij langer bewaren als wij daartoe opdracht hebben gekregen van de verhuurder. Daarnaast kunnen we gegevens langer bewaren als dat nodig is om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaarmaken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@huurwoningdesk.nl. Let op: een verzoek tot correctie of verwijdering kan gevolgen hebben voor de diensten die u afneemt van ons of bijvoorbeeld de verhuurder.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitsbewijs), paspoort-/identiteitsbewijsnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere persoonsgegevens

Wij kunnen de gegevens uit het identiteitsbewijs van huurders, waaronder het burgerservice nummer, verwerken als uw verhuurder ons daar opdracht toe heeft gegeven. De verwerking van deze gegevens gebeurt altijd uitsluitend in opdracht, en onder de verantwoordelijkheid, van verhuurder.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@huurwoningdesk.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Eventuele kredietchecks worden niet door ons verricht. Indien een kredietcheck nodig is voor het sluiten van een huurovereenkomst wordt u doorverwezen naar een externe partner die de kredietcheck in opdracht van u verricht.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.