Te huur

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Partijen

1.Huurwoningdesk: een handelsnaam van 52commerce, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83007229, gevestigd te Arnhem aan de Kronenburgsingel 525 Unit 3.05 (6831 GM), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 1. Verdere gegevens van Huurwoningdesk:
 • Website: www.Huurwoningdesk.nl.
 • E-mail: info@Huurwoningdesk.nl.
 • Btw-identificatienummer: NL003761894B04
 1. Accounthouder: natuurlijk of rechtspersoon die door middel van een account op Huurwoningdesk een Object wenst te huren of verhuren.
 2. Verhuurdersaccount: een account die uitsluitend bestemd is voor de verhuur van een Object. De bepalingen die van toepassing zijn op de Accounthouder zijn ook van toepassing op de Verhuurdersaccount.
 3. Object: een in Nederland gelegen, voor verhuur bestemde, onroerende zaak.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Huurwoningdesk verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de website en elk aanbod van Huurwoningdesk en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan, inclusief de accounts die daarop door Accounthouder zijn aangemaakt. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Accounthouder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Derden die door Huurwoningdesk bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

1.Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Huurwoningdesk is aangegeven.

 1. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 2. Alle opgaven van of op Huurwoningdesk van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van de te publiceren profielen en communicatie of andere te leveren goederen of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in de gepubliceerde profielen en communicatie respectievelijk het geleverde, leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Huurwoningdesk
 3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Huurwoningdesk.
 4. Het staat Huurwoningdesk vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 5. Een door deze voorwaarden gereguleerde rechtsverhouding komt tot stand op het moment dat de Accounthouder een account heeft aangemaakt op de website van Huurwoningdesk. Deze voorwaarden zijn alsdan onder andere van toepassing op iedere overeenkomst die de Accounthouder direct en indirect via deze account sluit. Die nadere overeenkomsten komen tot stand op het moment dat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Huurwoningdesk een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Huurwoningdesk, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 6. Huurwoningdesk is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen de Accounthouder en Huurder of derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen door partijen onderling te worden beslecht. Huurwoningdesk speelt hierbij geen enkele rol. Huurwoningdesk biedt bijvoorbeeld een communicatietool aan zodat partijen kunnen communiceren over benodigde reparaties. Huurwoningdesk is nimmer aansprakelijk voor het veroorzaken van de gebreken of voor het uitvoeren van de reparaties.
 7. Huurwoningdesk is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inning van de huur. In het geval dat huurincasso-diensten van Huurwoningdesk worden afgenomen, worden deze verricht op basis van een inspanningsverbintenis. Huurwoningdesk werkt hiervoor samen met derden, zoals Online Betaal Platform. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten die aan de huurder in rekening worden gebracht en betaald, komen ten goede aan Huurwoningdesk.

Artikel 4. Account

1.Het is alleen toegestaan om een Verhuurdersaccount aan te maken voor eigenaren van het Object. Door het aanmaken van de Verhuurdersaccount verklaart de Accounthouder het Object in eigendom te hebben en bevoegd te zijn tot verhuur van het Object.

 1. Elke account moet zijn voorzien van actuele en waarheidsgetrouwe gegevens van de houder van het account, gevraagde gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld.
 2. Het is niet toegestaan een account op fictieve personage te baseren, onterecht de indruk te wekken een entiteit te vertegenwoordigen of een naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
 3. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken of van een derde te gebruiken. Accounthouder is verantwoordelijk voor ieder gebruik/handelen dat, al dan niet met toestemming van Accounthouder, via het account wordt gebezigd. Accounthouder is verplicht om al het onbevoegde gebruik van het account zo spoedig mogelijk aan Huurwoningdesk te melden.
 4. Huurwoningdesk behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of een bestaand account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij schending van deze voorwaarden of de huisregels van Huurwoningdesk. In geen geval is Huurwoningdesk enige compensatie of schadevergoeding verschuldigd bij het weigeren of blokkeren van een account.
 5. Het is de Accounthouder niet toegestaan meer dan één (1) account aan te vragen of te beheren. Het is de Accounthouder voorts niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Huurwoningdesk de aanvraag van een account heeft geweigerd of een account na registratie heeft geblokkeerd.
 6. De Accounthouder kan zijn account laten opheffen indien hij niet langer van de diensten van Huurwoningdesk gebruik wenst te maken.
 7. Door de Accounthouder geplaatste content wordt bij de opheffing van het Account niet automatisch verwijderd. De verantwoordelijkheid voor het verwijderen of op verzoek laten verwijderen ligt bij de Accounthouder. Indien Accounthouder de content niet verwijdert of laat verwijderen, heeft Huurwoningdesk een voortdurend gebruiksrecht onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 8. Huurwoningdesk heeft het recht een account op te heffen en alle geplaatste content te verwijderen indien de Accounthouder gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens. Daarnaast heeft Huurwoningdesk het recht om het account en/of de overeenkomst met Accounthouder met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding, te ontbinden indien:
 • a) Aan Accounthouder (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Accounthouder in staat van faillissement wordt verklaard, Accounthouder een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Accounthouder onder curatele of bewind wordt gesteld.
 • b) Op enig moment blijkt dat Accounthouder onjuiste informatie heeft verstrekt of Huurwoningdesk op enig andere wijze heeft misleid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de identiteit en persoonlijke eigenschappen van Accounthouder.
 • c) Accounthouder deze of andere van toepassing zijnde voorwaarden schendt.
 • d) Indien Huurwoningdesk twijfelt aan de integriteit, betrouwbaarheid, kwaliteit of juiste behandeling van Huurders. Dit laatste doet zich in elk geval voor indien Huurwoningdesk van een Huurder een klacht ontvangt over Accounthouder.
 1. Huurwoningdesk is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Accounthouder in verband met het opheffen van een account op welke reden dan ook.

Artikel 5. Vertoning, wijziging en gebruik van het account, de website en communicatie

 1. Huurwoningdesk zal het profiel of communicatie zo spoedig mogelijk online zetten en zichtbaar maken. Gestelde termijnen zijn niet fataal, waardoor Accounthouder Huurwoningdesk altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie te kunnen overgaan.
 2. Huurwoningdesk is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven accounts, content en communicatie om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens de inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, overtreding van wettelijke of contractuele regels en voorwaarden, dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Huurwoningdesk. Wanneer accounts of communicatie worden geweigerd of verwijderd omdat deze niet voldoen aan de inhoudelijke eisen uit deze voorwaarden, heeft Huurwoningdesk het recht om administratiekosten van € 50,- bij Accounthouder in rekening te brengen en dit te verrekenen met eventueel tegoed.
 3. Huurwoningdesk behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van het account en communicatie of de indeling van de website (incl. zoekopties et cetera) te allen tijde en naar eigen inzicht te wijzigen zonder dat Accounthouder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met het account en communicatie gemoeide vergoeding.
 4. Huurwoningdesk spant zich er voor in het account en communicatie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Huurwoningdesk garandeert echter niet dat het account de content en communicatie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de uitgaven/functies te allen tijde toegankelijk zijn. Huurwoningdesk is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het account en de communicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de website. Eventueel onderhoud wordt zoveel mogelijk in de nachtelijke uren van 00.00 – 06.00 uitgevoerd.
 5. Huurwoningdesk kan alle accounts en communicatie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Door het plaatsen van het account en communicatie verstrekt Accounthouder Huurwoningdesk automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om het account en communicatie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Accounthouder garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken.
 6. Accounthouder mag zijn account en communicatie niet gebruiken om te bepalen of huurders in aanmerking komen voor enig financieel product of financiële dienstverlening.

Artikel 6. Inhoud van het account en communicatie

1.Het account en communicatie die door de Accounthouder op www.Huurwoningdesk.nl. worden geplaatst, dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • a) De titel en de tekst dienen de inhoud van de het account en communicatie juist en helder te beschrijven.
 • b) De titels en de tekst van het account en communicatie mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
 • c) In de titel of de tekst van het account en communicatie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming die het Object aanbiedt. Het noemen van andere handelsnamen is niet toegestaan.
 • d) De tekst en afbeeldingen in het account en communicatie dienen overeen te komen met het aangeboden Object. Het is niet toegestaan om een omschrijving bij een account en communicatie te plaatsen die geen betrekking heeft op de aangeboden Object.
 • e) De titel en de tekst van het account en communicatie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • f) In het account en communicatie mag enkel de website van Accounthouder worden opgenomen. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het genereren van advertentie-inkomsten. Het is in het account en communicatie niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites voor de bemiddeling of verhuur van Objecten.
 • g) Het is niet toegestaan een disclaimer in het account en communicatie op te nemen.
 • h) Het is niet toegestaan een account en communicatie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een onderneming.
 • i) Het gebruik van discriminerende of kwetsende teksten is niet toegestaan. Hieronder worden in elke geval, maar niet uitsluitend, verstaan, discriminatie van rassen, sexe, seksuele voorkeuren, huidskleur en geloof.
 • j) Het account en communicatie mag geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden
 • k) In iedere advertentie/(aanbieding van) woonruimte via een Verhuurdersaccount mag slechts één Object te huur worden aangeboden.
 1. Indien het Object is verhuurd, dient de aanbieding te worden verwijderd.
 2. Het is niet toegestaan om hetzelfde Object in meer dan één account aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Objecten of advertenties voor hetzelfde Object te plaatsen.
 3. Ter controle op de naleving van de overeengekomen voorwaarden en het bewaken van de kwaliteit is Huurwoningdesk gerechtigd om communicatie van accounts te monitoren.

Artikel 7. Prijzen en betaling

1.Door het sluiten van de overeenkomst geven partijen aan de prijzen redelijk en billijk te achten.

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient Accounthouder de verschuldigde vergoeding in zijn geheel direct voorafgaand aan de aanvang van de levering van de dienst of het product te hebben voldaan middels de aangeboden betalingsmethode. Indien op factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn en in een ander geval van verzuim is Huurwoningdesk gerechtigd om iedere prestatie voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Ook is Huurwoningdesk terstond gerechtigd om Accounthouder een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Huurwoningdesk is het Accounthouder niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.Het gebruik van de huurcontracttool is voor eigen risico van Accounthouder. Huurwoningdesk biedt geen garanties aangaande de juridische juistheid, houdbaarheid of nakoming van de door de contracttool gegenereerde huurovereenkomsten.

 1. Een rendementsberekening biedt slechts een indicatie van de mogelijk voor het Object te berekenen huur. De uitkomst van deze berekening vormt geen advies en garandeert geen feitelijke juiste weergave van de concrete situatie of toekomstige ontwikkelingen. De feitelijke vaststelling van de onderhavige situatie is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ligging en gesteldheid van het Object, toekomstige ontwikkelingen van de woningmarkt en gedragingen van een huurder. Ook de wetgeving is relevant. Aan een dergelijke berekening kunnen derhalve op generlei wijze rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor een uitgevoerde kredietcheck.
 2. Huurwoningdesk staat niet in voor de kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van een account of communicatie op de website of anderszins.
 3. De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het account of communicatie en vrijwaart Huurwoningdesk – in en buiten rechte – voor eventuele aanspraken van derden jegens haar.
 4. De Accounthouder staat er voor in dat digitaal aangeleverde content veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kan toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Huurwoningdesk en/of derden.
 5. Huurwoningdesk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het account of communicatie inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. De Accounthouder vrijwaart Huurwoningdesk zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden in verband met de inhoud van het account of communicatie van de Accounthouder.
 6. Huurwoningdesk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het account, content of communicatie.
 7. Huurwoningdesk is bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht het account, content of communicatie aan te passen, de publicatie te verlengen of de kosten te crediteren, zonder dat de Accounthouder daarnaast enig recht kan doen gelden op vergoeding van schade.
 8. Mocht Huurwoningdesk jegens De Accounthouder aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Huurwoningdesk gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders tot de hoogte van de door Huurwoningdesk voor de dienst ontvangen vergoeding, te vermeerderen met 50%. Bij duurovereenkomst geldt het bedrag van de afgelopen 6 maanden.
 9. Aansprakelijkheid van Huurwoningdesk omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.\
 10. Huurwoningdesk staat niet in voor uitlatingen, handelingen of gedragingen van Huurders, al dan niet middels www.Huurwoningdesk.nl.
 11. Teksten op Huurwoningdesk van een Huurder gelden niet als een onherroepelijk juridisch aanbod/aanvaarding.
 12. De website van Huurwoningdesk bevat urls/links naar (socialmedia)websites van derden. Deze doorverwijzingsmogelijkheden worden geboden als faciliteit en hebben niet de kwalificatie van aanbeveling door Huurwoningdesk. Huurwoningdesk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de content van de gelinkte websites of voor het handelen en nalaten van deze derden.
 13. Huurwoningdesk past in beginsel geen censuur toe en is niet actief in het screenen van de content van haar website (accounts of communicaties, et cetera) die geplaatst wordt door derden. De Accounthouder aanvaardt alle risico’s die verband houden met alle contacten met derden die via de website van Huurwoningdesk tot stand komen. De Accounthouder is gehouden alle gepubliceerde content zelfstandig te verifiëren. Huurwoningdesk behoudt uitdrukkelijk wel het recht de profielen en communicatie te monitoren in verband met kwaliteitscontrole en naleving van de overeengekomen voorwaarden.
 14. Art 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

Artikel 9. Privacy en Intellectueel eigendom

1.Alle rechten van intellectueel eigendom op de content van de website, zoals ontwerpen, afbeeldingen, video’s, teksten, cv’s, software, geluidsbestanden, komen toe aan Huurwoningdesk. Derden mogen deze niet zonder de voorafgaande toestemming van Huurwoningdesk commercieel gebruiken of vermenigvuldigen.

 1. Het is de Accounthouder niet toegestaan om software in te zetten om gegevens van de website van Huurwoningdesk te verzamelen en te verwerken.
 2. Het is de Accounthouder niet toegestaan om aan Huurders ongevraagde post of e-mails, of andere spam, te versturen, ongevraagd te bellen of op enig andere wijze te contacteren met als doel om producten en/of diensten aan te prijzen of te verkopen.
 3. De Accounthouder garandeert dat zij de website en alle daarmee samenhangende producten, diensten en documentatie, gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en privacybescherming.
 4. Alle gegevens kunnen door Huurwoningdesk, nadat deze geanonimiseerd zijn, worden gebruikt voor promotie-, trainings- en advies- of statistische doeleinden. Alle gegevens worden na verwijdering, om welke reden dan ook, geanonimiseerd bewaard en mogelijk gebruikt.
 5. Indien de Accounthouder in strijd met dit artikel handelt, verbeurt Huurwoningdesk een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van de Accounthouder tot betaling van een volledige schadevergoeding aan Huurwoningdesk indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

Artikel 10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1.Huurwoningdesk is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Accounthouder is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Huurwoningdesk.

 1. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Huurwoningdesk is exclusief absoluut bevoegd om kennis te nemen van een geschil aangaande een (rechts)verhouding met Huurwoningdesk.